بهترین زعفران در بازار

قیمت یک کیلو زعفران نگین در آلمان چند است؟

قیمت یک کیلو زعفران نگین در آلمان 1.210 $ . سود عمده فروشی زعفران ایرانی چگونه است؟ خرید بهترین زعفران در بازار اروپا و قیمت یک گرم زعفران