جلسات آموزش کاشت زعفران

جلسات آموزش کاشت زعفران

جلسات آموزش کاشت زعفران گلخانه ای و دلیل کاهش تولید زعفران . برگزاری دوره های کاشت زعفران به صورت گلخانه ای و مزرعه در شرکت الماس زعفران